image001

 

 

 

KARTA INFORMACYJNA

 

 

DM-I

 

TEMAT SPRAWY:

Dokumenty  wymagane do odnowienia dyplomu

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

 

Wydział Dokumentów Marynarzy

 ul. Jana z Kolna 9

71-603 Szczecin

tel. 440-34-63 fax: 488-03-26

e-mail: bdownar@ums.gov.pl

 

PODSTAWA PRAWNA:

 

1.     Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 281), rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich (Dz. U. z dnia 19 sierpnia 2013 r. poz. 937 z późn. zm.)

 

 

 I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 

1.     Wniosek

2.     Załączniki:

-          wyciąg pływania

-          świadectwo zdrowia

-          2 fotografie

-          dotatkowo od dnia 11 maja 2016 r. osoby odnawiające dyplom elektroautomatyka okrętowego muszą posiadać   świadectwo przeszkolenia w zakresie obsługi i konserwacji układów zasilania o napięciu przekraczającym 1 kV.

 

Warunkiem odnowienia dyplomu jest:

-          posiadanie co najmniej 12-miesiecznej praktyki pływania w okresie ostatnich 5 lat na stanowisku oficerskim w swojej specjalności na statkach morskich, albo

-          odbycie w ostatnich 6 miesiącach ważności dyplomu co najmniej 3-miesięcznej praktyki plywania w charakterze co najmniej oficera dodatkowego w swojej specjalności lub na stanowisku o stopień niższym od stanowiska, do którego zajmowana uprawnia posiadany ważny dyplom, albo

-          zastosowanie zamiany praktyki pływania w wymiarze jeden miesiąc praktyki za dwa miesiące pracy:

  • w inspekcji państwa bandery lub państwa portu, lub
  • w pilotażu morskim, lub
  • w stoczniach na morskich statkach w dziale maszynowym podczas prób na uwięzi, lub
  • na stacjonarnych platformach wiertniczych, lub
  • na jachtach komercyjnych o pojemności brutto 200 i powyżej w dziale pokładowym, lub
  • na jachtach komercyjnych o mocy maszyn głównych 750 kW i powyżej w dziale maszynowym.

 

W razie niespełnienia w/w wymagań warunkiem odnowienia dyplomu jest zdanie egzaminu na odnowienie dyplomu przed Centralną Morską Komisją Egzaminacyjną

  

II. OPŁATY

 

Opłaty za wydawanie dokumentów kwalifikacyjnych określone zostały w załączniku do Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 281 ).  Aktualny cennik znajduje się w zakładce „opłaty za wydanie dokumentów”

 

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 

do 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku.

 

IV. TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji przysługuje prawo odwołania do Ministra właściwego ds. gospodarki morskiej za pośrednictwem

tutejszego Urzędu w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.