Formularz zgłoszeniowy - PS16.F01 ( docx ) ( pdf )

Do formularza zgłoszeniowego należy załączyć:
1.    zakres usług dotyczących atestacji, odpowiadający przepisom dotyczących stacji atestacji urządzeń i wyposażenia statku;
2.    aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
3.    imiona i nazwiska pracowników stacji wraz ze wskazaniem stanowisk tych pracowników oraz uprawnieniami do wykonywania atestacji;
4.    kopie posiadanych autoryzacji producenta na poszczególne urządzenia i wyposażenie statku.

OPŁATY:
Opłata administracyjna zgodna z ustawą z dnia 18 sierpnia 2011r. o bezpieczeństwie morskim, Załącznik - Opłaty za przeprowadzenie inspekcji i wystawienie certyfikatów.

Szczegółowe informacje i uzgodnienia:
1.    - Michał Czubakowski – Główny Inspektor – pok. 115, tel.: 91 44 03 594
2.    - Leszek Skowroński – Z-ca Głównego Inspektora – Słupsk, pok. 4, tel.: 59 84 74 233
3.    - Agata Hoppe – Z-ca Głównego Inspektora - pok. 115, tel.: 91 44 03 594

Wykaz stacji atestacji urządzeń i wyposażenia statku uznanych przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie ( pdf )