Uznanie stacji atestacjii

- formularz zgłoszeniowy - PS16.F01 ( doc ) ( pdf )

Do formularza zgłoszeniowego należy załączyć:

  1. zakres usług dotyczących atestacji, odpowiadający przepisom określonym w obwieszczeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 21 lutego 2012 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości niektórych przepisów IMO dotyczących stacji atestacji urządzeń i wyposażenia statku;
  2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
  3. imiona i nazwiska pracowników stacji wraz ze wskazaniem stanowisk tych pracowników oraz uprawnieniami do wykonywania atestacji;
  4. kopie posiadanych autoryzacji producenta na poszczególne urządzenia i wyposażenie statku.


Osoby do kontaktu:
- Marek Łęski – Główny Inspektor – pok. 115, tel.: 91 44 03 594
- Piotr Kałuża – Z-ca Głównego Inspektora - pok. 115, tel.: 91 44 03 594
- Anatol Syrenicz – Główny Specjalista – pok. 108, tel.: 91 44 03 595

WYKAZ Nr 27/2020 z dnia 25.05.2020 stacji atestacji urządzeń i wyposażenia statku uznanych przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie ( pdf )