Prawne podstawy działania:

  1. Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2135 z późn. zm.);

  2. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 7 października 1991 r. w sprawie utworzenia urzędów morskich, określenia ich siedzib oraz terytorialnego zakresu działania dyrektorów urzędów morskich (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1339);

  3. Statut Urzędu Morskiego w Szczecinie, stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 16 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 16 marca 2020 r. (Dz. Urz. MGMiŻŚ poz. 17 z późn. zm.);

  4. Regulamin Organizacyjny Urzędu Morskiego w Szczecinie wprowadzony zarządzeniem wewnętrznym Nr 5 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 4 lutego 2021 r. i zmieniającym go zarządzeniem wewnętrznym Nr 30 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 3 listopada 2021 r.