Audyt ISM

- formularz zgłoszeniowy - PS9.PD-05.F01 ( doc ) ( pdf )


Weryfikacja ISPS/ zapis historii statku

- formularz zgłoszeniowy - PS9.PD-11.F01 ( doc ) ( pdf )


- Instrukcja Wytyczne ISM – „niezgodność duża” - PS9.PD-05.INF01

Osoby do kontaktu:
- Marek Łęski – Główny Inspektor – pok. 115, tel.: 91 44 03 594
- Piotr Kałuża – Z-ca Głównego Inspektora - pok. 115, tel.: 91 44 03 594